Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen een bezoeker en de organisator met betrekking tot het bezoeken van het Chillville Festival, de aankoop van een ticket en alle daaruit voortvloeiende aankopen van producten en/of diensten (van derden) via de website: www.chillville.nl.

De bezoeker van een evenement, of de persoon die een product en/of dienst (van derden) aanschaft in verband met het evenement via de website, wordt hierbij beschouwd overeenkomstig de context van deze algemene voorwaarden. De bezoeker wordt steeds beschouwd als een consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, noch namens een dergelijke entiteit, en wordt als zodanig aangeduid als de “wederpartij” zoals bedoeld in artikel 6:231 sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Derde(n): elke partij die producten of diensten verkoopt die gerelateerd zijn aan het evenement, maar niet de organisator is, noch anderszins verbonden is aan Chillville Festival (BOM DIA EVENTS B.V.).

Onder een evenement wordt verstaan: elke gebeurtenis, of het nu een- of meerdaags is, binnen en/of buiten, inclusief maar niet beperkt tot festivals, georganiseerd door de organisator in Nederland, waarvoor deze algemene voorwaarden gelden voor bezoekers.

Door de aanschaf van een toegangsbewijs en/of het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met de huisregels. Chillville Festival behoudt zich het recht voor om deze huisregels te wijzigen. Het overtreden van de huisregels kan resulteren in de ontzegging van toegang tot het evenemententerrein zonder recht op restitutie. Een toegangsbewijs kan zowel een fysiek kaartje als een digitaal kaartje met barcode zijn.

Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement geschiedt door de bezoeker op eigen risico. Chillville Festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dit betreden of bijwonen, waaronder maar niet beperkt tot gehoor- of gezichtsschade en andere lichamelijke stoornissen.

Toegang tot het evenemententerrein wordt uitsluitend verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Met een geldig toegangsbewijs verkrijgt de bezoeker toegang tot het evenemententerrein.

1.3 Minimumleeftijd

Het Chillville Festival is toegankelijk voor alle leeftijden. Echter hanteert de organisatie een adviesleeftijd van minimaal 18 jaar voor zelfstandig bezoek aan het evenement (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige). Minderjarige bezoekers dienen verplicht onder begeleiding te staan van een meerderjarige. Bij aankomst op het evenemententerrein krijgen bezoekers onder de 18 jaar een afwijkend polsbandje, waarmee geen alcoholhoudende dranken of sigaretten besteld kunnen worden.

Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige evenemententerrein een legitimatieplicht, conform de wetgeving van Nederland. Geldige legitimatiebewijzen zijn: rijbewijs, paspoort en identiteitskaart. Een kopie hiervan wordt niet beschouwd als geldig legitimatiebewijs.

1.5 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer een bezoeker met behulp van een ticket een evenement bijwoont, een ticket aanschaft en/of een product of dienst (van derden) gerelateerd aan het evenement aanschaft via de website. Deze voorwaarden worden van kracht verklaard voordat de bezoeker een ticket en/of product of dienst aanschaft. Door het aanschaffen van een ticket, het bijwonen van een evenement met een ticket en/of het kopen van een product en/of dienst (van derden) op de website, stemt de bezoeker in met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien het ticket op welke wijze dan ook via derden is verkregen.

1.6. De organisator van dit evenement is BOM DIA EVENTS B.V., gevestigd op Benthemstraat 30, 3032AA te Rotterdam, Nederland. BOM DIA EVENTS B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92516777 en is per e-mail bereikbaar via info@chillville.nl. Verdere informatie over elk evenement is beschikbaar op de website van de organisator en/of op het eigen informatiekanaal.

1.7. Wanneer een evenement wordt georganiseerd door een aan Chillville Festival gelieerde vennootschap, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op die rechtspersoon indien deze beschikbaar zijn op de relevante website. In dat geval is deze rechtspersoon de organisator, contractspartij en gebruiker van deze algemene voorwaarden conform artikel 6:231 sub b van het Burgerlijk Wetboek BOM DIA EVENTS B.V. zelf zal nooit de contractspartij en/of de juridische gebruiker zijn van de algemene voorwaarden, en zal dus geen partij zijn in een juridische procedure, noch aansprakelijk zijn jegens een bezoeker op grond van deze algemene voorwaarden.

1.8 De organisator verwijst ook naar de algemene voorwaarden op het ticket voor een evenement. Bovendien kan de bezoeker kennisnemen van de algemene voorwaarden bij het betreden van een evenement, aangezien deze voorwaarden of een uittreksel daarvan zichtbaar zijn bij de ingang.

1.9 Bij elke aankoop van een product en/of dienst (van derden) en/of ticket via de website, heeft de bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de algemene voorwaarden voordat hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg. Door het aanschaffen van een ticket stemt de bezoeker automatisch in met de algemene voorwaarden.

2.0. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op particulieren en gelden uitdrukkelijk niet voor partijen in hun hoedanigheid van professionele contractpartij in relatie tot de organisator. Voor de rechtsverhoudingen tussen de organisator en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van toepassing dan de onderhavige.

2.1. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde versie zal dan op de website worden gepubliceerd. Vanaf de datum van publicatie zijn de gewijzigde voorwaarden van kracht. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van de bezoeker op significante wijze beïnvloedt, zal de organisator de bezoeker hiervan op de hoogte stellen door middel van een e-mail of door de wijzigingen duidelijk onder de aandacht te brengen tijdens het bezoek van het evenement en/of op de website.

2.2. Indien de bezoeker het evenement bezoekt, een ticket aanschaft, of producten en/of diensten (van derden) afneemt via de website na wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden, accepteert de bezoeker hiermee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden. Als de bezoeker de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, dient hij of zij het gebruik en bezoek van de website en/of evenement(en), of het aanschaffen van tickets of producten en/of diensten (van derden) op de website onmiddellijk te staken.

2.3. Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig, onbeschadigd ticket. Personen die het evenement willen betreden kunnen worden verzocht en zijn verplicht hun legitimatie te tonen voor controle van het leeftijdspolsbandje. Indien de bezoeker na binnenkomst het evenement of de locatie verlaat, verliest het ticket automatisch zijn geldigheid.

2.4. Personen onder de 18 jaar zonder begeleiding van een meerderjarige wordt de toegang tot het evenement zonder meer geweigerd, tenzij expliciet anders bepaald door de organisator, zonder dat de organisator gehouden is tot restitutie van het bedrag van het ticket.

2.5. De tickets zijn en blijven eigendom van de organisator. Het ticket geeft de houder recht op het bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het ticket die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit ticket ook de rechthebbende daarop is. De organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige tickets nadere controle te verrichten. De bezoeker dient er zelf voor te zorgen dat hij de (enige) houder wordt en blijft van het door de organisator dan wel een door de organisator ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte ticket.

2.6. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het ticket. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.7. De organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen tickets, waarbij de bezoeker verplicht is zich aan het door de organisator gestelde maximum te houden.

2.8. Alleen aanschaf bij erkende (voor)verkoopadressen of bij de organisator garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker. Het ticket kan bestaan uit een barcode die via elektronische communicatie (e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt. Indien de bezoeker ervoor heeft gekozen het ticket op deze wijze te ontvangen, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket veilig kan worden ontvangen en bewaard. De organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte ticket, noch de ontvangst ervan garanderen. Het scannen van het ticket op een mobiel apparaat van de bezoeker geschiedt volledig op eigen risico van de bezoeker. De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden indien een ticket niet kan worden gescand, en de bezoeker heeft geen recht op restitutie van het bedrag van het ticket en/of schadevergoeding in dat geval.

2.9. Het is de bezoeker verboden de tickets voor het evenement op enigerlei wijze door te verkopen voor commerciële doeleinden.

3.0. De organisator behoudt zich het recht voor om een geautoriseerd verkoopplatform aan te wijzen (bijvoorbeeld een officieel secundair verkoopkanaal) voor tickets voor het evenement, zoals een online ‘secondary ticket’ marktplaats. Het (door)verkopen van tickets via een verkoopkanaal anders dan degene die door de organisator is aangewezen, is uitdrukkelijk verboden. De toegang tot het evenement kan worden geweigerd aan bezoekers die in het bezit zijn van een ticket dat is gekocht via een niet-geautoriseerd kanaal. De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden, noch kan enige schade worden geclaimd als gevolg van de (ver)koop van een ticket (inclusief de geldigheid van een ticket) voor het evenement via enig verkoopkanaal.

3.1. De bezoeker is verplicht om op geen enkele wijze reclame te maken of enige andere vorm van publiciteit te genereren met betrekking tot het evenement of enig onderdeel daarvan.

3.2. Indien de bezoeker zijn ticket aan derden ter beschikking stelt, is hij verplicht om de verplichtingen die aan hem als bezoeker zijn opgelegd volgens deze algemene voorwaarden ook op te leggen aan de persoon aan wie hij het ticket ter beschikking stelt. De bezoeker staat er jegens de organisator voor in dat deze persoon deze verplichtingen nakomt.

3.3. Indien de bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande bepalingen van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet kan instaan, is de bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding verschuldigd aan de organisator, vermeerderd met € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de organisator om daarnaast nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

3.4. Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden, is de organisator gerechtigd het ticket ongeldig te maken en/of de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het ticket (inclusief servicekosten) aan de organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte tickets hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

3.5. De organisator heeft het recht om bezoekers van het evenement en hun bagage voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich hier niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk worden verwijderd, zonder recht op restitutie van het bedrag van het ticket.

3.6. Er kunnen camera’s aanwezig zijn die opnamen maken op het terrein/de locatie waar het evenement plaatsvindt voor toezicht en veiligheid.

3.7. Het is verboden om professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website), glaswerk, plastic flessen, (alcoholische) dranken, selfiesticks langer dan 1.5 meter indien uitgeschoven, etenswaren, drugs (waaronder die op lijst I en II van de Opiumwet staan), lachgaspatronen, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas) voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar het evenement plaatsvindt, of deze te gebruiken tijdens een evenement, op straffe van inbeslagname. De locatie van het evenement kan ander en/of aanvullend beleid hanteren dat van toepassing is op dit artikel en het evenement, dat in dat geval ook geldt voor het evenement. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

3.7.1. De bezoeker die dit verbod overtreedt, kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het bedrag van het ticket, of kan van het evenement worden verwijderd en/of worden overgedragen aan de politie. De organisator heeft het recht om de in beslag genomen goederen te vernietigen.

3.8. De organisator behoudt zich het recht voor om bepaalde personen de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen en/of de bezoeker over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook als naar het oordeel van de organisator een bezoeker kledingstukken, teksten of tekens draagt die aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zouden kunnen zijn voor andere bezoekers, of die niet voldoen aan de uitdrukkelijke dresscode die door de organisator is aangegeven, en voor ontkleding tijdens het evenement (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam). Ook indien het waarschijnlijk is dat er sprake is van een vervalsing van het ticket, is de organisator gerechtigd om de houder van dit ticket de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen. De bezoeker van wie de (verdere) toegang tot het evenement is ontzegd of die van het evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij mogelijk hierdoor lijdt en heeft geen recht op restitutie van het bedrag van het ticket.

3.9. Registratie van het evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen (inclusief drones) en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden. Dit omvat tevens het kopiëren of overnemen van informatie uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken zonder toestemming van de organisator

4.0. Indien de bezoeker registraties maakt van een deel van het evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen ze op geen enkele wijze door de bezoeker worden geëxploiteerd en/of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.

4.1. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, inclusief eventuele parkeer- en pendelbussen die worden ingezet om de bezoeker naar de toegangspoort van het evenement te vervoeren, en het bijwonen van het evenement geschiedt door de bezoeker op eigen risico. De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die de bezoeker heeft geleden in dit verband.

4.2. De bezoeker is zich ervan bewust dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De organisator adviseert de bezoekers om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het evenement.

4.3. De organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de bezoeker die het gevolg is van een aan de organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van de organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisator zal worden uitgekeerd.

4.4. Aansprakelijkheid van de organisator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4.5. De bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 48 uur na afloop van het evenement te melden aan de organisator via het e-mailadres zoals beschreven in artikel 2.2, op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.

4.6. Indien de organisator direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van de organisator ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten, en is de organisator niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

4.7. De bezoeker zal de organisator vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De bezoeker zal aan de organisator alle schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door de organisator gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

4.8. De organisator zal ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade die daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma/optreden door artiesten. De op het ticket genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud.

4.9. De bezoeker van het evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de organisator, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

5.0. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijke verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel.

5.0.1. Voor ieder evenement kunnen specifieke regels gelden voor het evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatse kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de website vooraf kenbaar gemaakt.

5.1. In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden, enzovoort, heeft de organisator het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie, of het evenement te annuleren.

5.2. De organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het evenement als bovenbedoeld, zal de organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de website. Uitsluitend in geval van volledige annulering zal de organisator het entreegeld zoals vermeld op het ticket, maar niet de servicekosten, aan de bezoeker op zijn verzoek restitueren. Dit geldt indien het toegangsbewijs door de bezoeker is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van de organisator, en niet indien het ticket is aangeschaft bij een (door de organisator geautoriseerd) ander verkoopplatform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.

5.2.1. (Gedeeltelijke) restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn die plaatsvindt na de datum van het geannuleerde evenement, op vertoon door de bezoeker van een geldig, onbeschadigd ticket waaruit tevens blijkt dat deze direct door de bezoeker is gekocht, op en aan de door de organisator (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

5.3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is begonnen, zal de organisator slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de prijs van het ticket die de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Servicekosten en/of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

5.4. Indien het evenement als gevolg van overmacht door de organisator wordt verschoven naar een andere datum, blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen bijwonen, dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de prijs van het ticket (uitgezonderd servicekosten) die de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd ticket aan het (voor)verkoopadres overlegt, zoals aangegeven op de website.

5.5. De artiesten en/of de organisator zijn voor commerciële doeleinden gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan, en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een ticket van het evenement en/of door betreding van de locatie van het evenement, verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, alles in de ruimste zin van het woord, zonder dat de organisator of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschap enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

5.6. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen, draagt hij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de organisator en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten, of zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de bezoeker verplicht om op eerste verzoek van de organisator de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan de organisator worden overgedragen.

5.7. Het is de bezoeker verboden om (elektrisch) te roken op een evenement dat binnen op een locatie wordt georganiseerd door de organisator. Indien een evenement (deels) buiten plaatsvindt, is (elektrisch) roken uitsluitend toegestaan in de open lucht. Het roken binnen (in tijdelijke gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen) is op geen enkel evenement toegestaan. De organisator spant zich naar redelijkheid in om bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan niet garanderen dat het evenement geheel rookvrij is. Het niet volledig rookvrij zijn van het evenement geeft de bezoeker geen recht op restitutie van het ticketbedrag of enige andere vergoeding.

5.7.1. Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod zal, indien mogelijk, onmiddellijke verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel plaatsvinden, en eventuele boetes die aan de organisator worden opgelegd als gevolg van de overtreding zullen worden verhaald op de bezoeker.

5.8. Consumptiemunten die tijdens een evenement worden gekocht, zijn alleen geldig gedurende dat specifieke evenement. De organisator is na afloop van het evenement niet verplicht om het aankoopbedrag van de consumptiemunten terug te betalen. Het evenement kan afwijkende betaalmethoden hanteren, zoals een cashless systeem. Als de locatie van het evenement een andere betaalmethode hanteert, zijn de algemene voorwaarden van die locatie van toepassing op de betaalmogelijkheden tijdens en na het evenement, wat kan afwijken van wat hierin is bepaald.

5.9. De organisator kan ervoor kiezen de bezoeker de mogelijkheid te bieden een kluisje te huren tijdens het evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor persoonlijke bezittingen, kleding, tassen, geld en/of waardepapieren van de bezoeker, waarvoor de bezoeker een persoonlijke code ontvangt. Op het gebruik van het kluisje door de bezoeker kunnen additionele algemene voorwaarden van toepassing zijn, die worden aanvaard op het moment van het huren van het kluisje. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van de persoonlijke code door anderen. Daarom wordt de bezoeker geadviseerd de code te allen tijde bij zich te houden en niet waardevolle spullen in het kluisje op te bergen.

6.0. Wanneer de bezoeker een ticket voor een evenement van de organisator aanschaft, wordt de betaling en verzending doorgaans afgehandeld door een derde partij, zoals Eventix. Deze derde partij kan eigen algemene voorwaarden hanteren die van toepassing zijn op de betaling en verzending van het ticket. De organisator is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze voorwaarden.

6.1. De organisator, die de website beheert, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en), noch voor problemen met de website en/of de website van de derde partij.

6.2. De bezoeker kan het gekochte ticket niet retourneren, aangezien hiervoor een wettelijke uitzondering geldt op grond van artikel 6:230p sub e BW. Door het kopen van een ticket gaat de bezoeker een overeenkomst aan met de organisator voor het leveren van een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding – het evenement – waarbij een specifieke datum en tijd van uitvoering zijn vastgelegd. De gebruiker wordt voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst via de website geïnformeerd dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.

6.3. Via de website worden ook producten en/of diensten van derden aangeboden die verband houden met het evenement, al dan niet via een hyperlink naar de website van de betreffende derden. Indien de bezoeker besluit tot aanschaf van een product en/of dienst van derden, kunnen de algemene voorwaarden van die derden van toepassing zijn en sluit de bezoeker een (koop)overeenkomst met deze partij. De betreffende derde partij is dan verantwoordelijk voor de nakoming van enige verplichtingen jegens de bezoeker.

6.4. Hoewel de organisator alle derde partijen zorgvuldig selecteert, is de organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de bezoeker en deze derde partij. De bezoeker vrijwaart de organisator van enige aansprakelijkheid voor kosten of schade die voortvloeien uit een overeenkomst met deze derde partij.

6.5. Op het evenement kunnen bezoekers producten en/of diensten aangeboden krijgen door derden met stands, zoals dranken, etenswaren, merchandise, zonnebrillen, kleding of (kermis)attracties. Hoewel de organisator deze derden zorgvuldig selecteert, is de organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de bezoeker en deze derde. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de aankoop of afname van producten of diensten, inclusief (kermis)attracties, van deze derden. De bezoeker vrijwaart de organisator van enige aanspraken voor kosten of schade die voortvloeien uit een overeenkomst tussen de bezoeker en deze derde. De algemene voorwaarden van de derde partij zijn opvraagbaar bij deze derde.

6.6. Bezoekers van de website en/of het evenement zijn verplicht zich te allen tijde te houden aan de voorschriften, wijzigingen daarvan, alsmede eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van de organisator, zoals gepubliceerd op het evenementen- en/of kampeerterrein en/of de website.

6.6.1. Indien de bezoeker zich niet, niet volledig of niet tijdig aan de gebruiksregels houdt, behoudt de organisator zich het recht voor, afhankelijk van de omstandigheden, haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, dan wel nakoming te vorderen.

6.6.2. Ondanks de zorg en aandacht die de organisator besteedt aan de informatie op de website, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud ervan, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik daarvan. Hyperlinks op de website naar aanbiedingen, producten, materiaal of websites van derden vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de organisator voor de werking van die hyperlink en de toegang en inhoud van de informatie op dergelijke websites.

6.7. De organisator behoudt zich het recht voor om de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten of buitenrechtelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de organisator niet kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld krachtens de wet, een rechtshandeling of naar de geldende opvattingen in het maatschappelijk verkeer, zoals beschreven in Artikel 13.

6.8. De organisator is niet aansprakelijk jegens de bezoeker of derden voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige website, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid jegens de bezoeker. Noch de organisator, noch de betrokken derden bij de uitvoering van enige dienst of overeenkomst zullen aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, vervolgschade, verlies van privacy of verlies van data als gevolg van direct of indirect gebruik of de werking van de website.

6.9. De organisator garandeert de bezoeker uitdrukkelijk niet dat de website, inclusief de onderdelen daarvan of bijbehorende functies, altijd vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren of bruikbaar zijn. Vanwege de verbinding via internet en de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers, en mogelijk aanvallen van hackers of anderen, kan de organisator evenmin garanderen dat de website of de door haar gebruikte server altijd vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De bezoeker dient zelf redelijke maatregelen te nemen om zijn computer te beschermen tegen virussen en dergelijke.

7.0. De organisator is niet aansprakelijk voor het volgen door de bezoeker van enige link of hyperlink naar een website van een derde, noch voor het aangaan door de bezoeker van een overeenkomst met deze derde. Evenmin is de organisator aansprakelijk voor berichten van anderen op enig forum of via een sociaal medium die de bezoeker op enigerlei wijze materiële of immateriële schade toebrengen.

7.1. De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal en/of verlies van eigendommen van de bezoeker tijdens het evenement.

7.2. De organisator verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met haar privacyverklaring, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacyverklaring is beschikbaar via de website.

7.3. Alles wat is gepubliceerd op de website, social media en openbaar gemaakt op het evenement, inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, streamings, downloads, software, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken, behoort tot het intellectueel eigendom van de organisator of een licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst.

7.4. De bezoeker dient te allen tijde deze rechten van intellectueel eigendom te erkennen en naleven, en zich te houden aan alle beperkingen die aan het gebruik van beschermde werken zijn gesteld door de wet. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan de bezoeker over te dragen of in licentie te geven.

7.5. Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de auteurswet en andere wetten van intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels.

7.5.1. De bezoeker mag slechts een normaal privégebruik maken van een product nadat de betaling op normale wijze via de website is verricht. Het is verboden voor de bezoeker om betalingsmethoden te omzeilen, te wijzigen of anderszins te ontwijken. Reproductie, wijziging, uploaden, openbaar afspelen, tentoonstellen, beschikbaar stellen aan derden, uitvoeren, doorverkopen, misbruiken, etc. van downloads of ander materiaal van de website is verboden, aangezien deze handelingen voorbehouden zijn aan de rechthebbenden. Daarnaast is het de bezoeker verboden om software, bestanden of betalingsprocessen aan te passen, te omzeilen, te decoderen of te verstoren.

7.5.2. De bezoeker mag het productbestand dat hij rechtmatig heeft aangeschaft volgens de procedures op de website normaal gebruiken. Het is toegestaan om een privékopie te maken van gedownloade en aangekochte (muziek)bestanden, evenals het maken van een kopie op een andere computer, maar uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is onder geen beding toegestaan kopieën ter beschikking te stellen aan derden.

7.5.3. De wijze van beveiliging zoals toegepast in de software is ook een beschermd onderdeel van de website.

7.5.4. De levering van een aangeschaft bestand aan de bezoeker omvat geen overdracht of licentie van enig recht aan de bezoeker voor promotie of exploitatie met betrekking tot dat bestand.

7.6. Bij een geconstateerde overtreding van wettelijke regels behoudt de organisator zich het recht voor om de rechthebbende hiervan op de hoogte te stellen, die juridische actie tegen de bezoeker kan ondernemen.

7.7. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig wettelijk voorschrift, tast dit de overige bepalingen niet aan. De betreffende bepaling komt te vervallen en wordt vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan.

7.8. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam is bevoegd om van geschillen over deze algemene voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen, tenzij op grond van de wet een andere rechtbank bevoegd is.

7.9. In geval van een pandemie, zoals bijvoorbeeld COVID-19, is de organisatie niet verantwoordelijk voor het niet laten plaatsvinden van het evenement, vanwege de gezondheidsveiligheid van alle bezoekers en personeel. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de restitutie van de aangeschafte tickets. De organisatie zal beslissen of het evenement op een andere datum kan plaatsvinden.